SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN


Thời gian dự thi :
- Bắt đầu: 8:00:00 Ngày 27/11/2023
- Kết thúc: 23:59:00 Ngày 01/12/2023


I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
- Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn;
- Công chức thuộc Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn;
- Công chức Tư pháp-hộ tịch thuộc UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bản tỉnh Bắc Kạn.
II. NỘI DUNG:
Tìm hiểu chủ trương, đường lối mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản Trung ương của tỉnh Bắc Kạn và của ngành Tư pháp về CCHC.
III Kế hoạch cuộc thi trực tuyến  Xem chi tiết
IV Quyết định thành lập BTC cuộc thi  Xem chi tiết
V Công văn phát động cuộc thi  Xem chi tiết
VI Thể lệ cuộc thi  Xem chi tiết